Experta Solar és ara 1KOMMA5° | 💡 Obtingues fins a 1.000€ de descompte abans del 26/06/2024

Estudi Gratuït
background image
Vàlid del 19/04/2023 al 31/12/2024

Termes i Condicions Programa de Recomanacions

Última actualització: 04/06/2023

Objecte del Programa

El programa de recomanacions d'1KOMMA5°(Experta Energies Renovables S.L., d'ara endavant, EER o 1KOMMA5°) té com a finalitat oferir avantatges i beneficis als usuaris d'aquest, a través de l'obtenció de bonificacions mitjançant regals (targeta regalo) i/o descomptes en una futura instal·lació fotovoltaica o ampliació d'instal·lacions fotovoltaiques realitzades per nosaltres en les condicions indicades a continuació.  

Condicions de participació en el Programa:  
Poden participar en el Programa de Recomanacions els Usuaris majors d'edat que s'identifiquin correctament usant el formulari de la nostra pàgina del Programa de recomanacions o escrivint a embajador@1komma5.es. No serà necessari que aquests usuaris siguin clients previs d'1KOMMA5°

El programa és vàlid des del 19/04/2023 fins al 31/12/2024 (els ambaixadors poden registrar-se i referir durant aquest període)

Alta en el Programa de Recomanacions

L'alta en el Programa tindrà lloc en la data de contacte amb el seu assessor designat. 

Així mateix, l'usuari podrà, en qualsevol moment, desvincular-se del Programa mitjançant comunicació per correu electrònic a la següent adreça embajador@1komma5.es.

1. Condicions Generals

A partir del 19 d'abril de 2023, les persones registrades com a ambaixadores d'1KOMMA5°, són elegibles per a rebre targetes de regal per valor de cent (100€) o descomptes de cent cinquanta (150€) en una futura instal·lació fotovoltaica o ampliació d'instal·lacions realitzades per 1KOMMA5°, per cadascun dels referits que realitzin una instal·lació fotovoltaica residencial amb la nostra empresa, sempre que es compleixin els termes i condicions descrits. No hi ha límit en la quantitat de referències que un pot proposar. La referència ha de provenir del contacte amb un dels nostres assessors, ja sigui ingressant les seves dades en el formulari de la nostra pàgina del Programa de Recomanacions o enviant un correu electrònic a embajador@1komma5.es.

Per a ser referits qualificats, les persones recomanades han de tenir almenys 18 anys, ser propietaris d'habitatges, ser elegibles per a obtenir finançament (si no paguessin la instal·lació al comptat), no ser un contacte registrat prèviament en la nostra BBDD i que viva prop de qualsevol dels nostres territoris operatius segons ho determini l'assessor d'1KOMMA5°. Les persones referides han de ser residents a Espanya i no poden referir-se a si mateixes ni a ningú que viva en el mateix nucli familiar.  

La persona que ens remeti un individu qualificat que completi la instal·lació d'un sistema fotovoltaic en la seva llar de conformitat amb un contracte amb EER, rebrà una bonificació, bé sigui en una targeta de regal per valor de cent (100€) o un descompte en una futura instal·lació fotovoltaica o ampliació d'una instal·lació ja existent d'1KOMMA5° per valor de cent cinquanta (150€). Hi ha un límit de tres mil euros (3000€) de bonificacions per ambaixador, ja siguin cobrades com a targetes de regal i/o descomptes en instal·lacions fotovoltaiques amb nosaltres. L'ambaixador rebrà únicament una bonificació per cada referit que realitzi una instal·lació fotovoltaica amb EER, encara que el referit contracti més d'una instal·lació fotovoltaica amb nosaltres. 

Per a qualificar per a obtenir les bonificacions, el contracte de la instal·lació fotovoltaica del referit ha de confirmar-se dins dels sis (6) primers mesos des de l'entrada de les dades del referit al Programa de Recomanacions.

En cas de triar el descompte en una instal·lació amb nosaltres, el descompte és vàlid per dotze (12) mesos des del dia de finalització de la instal·lació del referit. 

1KOMMA5° es reserva el dret de canviar, modificar o donar per acabat aquest programa en qualsevol moment a la seva sencera discreció i sense previ avís. S'apliquen termes i condicions, i no totes les persones qualificaran per a la instal·lació del sistema fotovoltaic. Aquesta és una oferta per temps limitat, intransferible i no es pot combinar amb cap altra oferta.  

La persona que refereix és responsable de tots i cadascun dels impostos vinculats a la recepció d'aquests beneficis o bonificacions i amb qualsevol altra bonificació que pugui rebre pels seus referits que instal·lin amb nosaltres. Les targetes de regal poden estar subjectes a la declaració d'IRPF com una retribució en espècie. Les bonificacions, en cas de triar-se cobrar com a targeta de regal, s'enviaran per correu electrònic al remitent dins de les dotze (12) setmanes posteriors a la instal·lació de cada referit. La persona que fa la referència és responsable de notificar a 1KOMMA5° sobre qualsevol canvi d'adreça física o electrònica i en cap cas 1KOMMA5° serà responsable si per aquest motiu l'oferta expira o el beneficiari no aconsegueix fer ús del seu benefici. 

No són bonificables els contactes de referits que contractin projectes d'instal·lació d'elements complementaris d'una instal·lació fotovoltaica, com ara bateries, punts de recàrrega, còpia de seguretat box, etc.

2. Informació als clients

Els ambaixadors podran sol·licitar informació sobre el programa, aclarir qualsevol dubte o plantejar qualsevol queixa, reclam o incidència i consultar l'estat de la seva bonificació, mitjançant el correu electrònic embajador@1komma5.es.

3. Requisits de compliment del Programa

Aquells que participen en el nostre Programa de Recomanacions han de complir amb aquest acord per a rebre les targetes de regal o els descomptes abans esmentats. Els ambaixadors han de proporcionar-nos la informació pertinent que sol·licitem per a verificar el seu compliment amb els termes i condicions del nostre Programa. Si viola aquest Acord, 1KOMMA5° es reserva el dret de retenir les bonificacions (i el client accepta que no serà elegible per a rebre) que d'una altra manera se li pagarien segons el nostre Programa de Recomanacions.

4. Qualificació dels referits. Referits raonablement qualificats

Els referits han de ser raonablement qualificats: si resulta evident que l'ambaixador està enviant clients potencials a 1KOMMA5° amb els qui no tenen una relació personal o directa i als qui no ha sol·licitat permís per a donar la seva referència (per exemple, clients presos d'una guia telefònica), 1KOMMA5° es reserva el dret de desqualificar a l'ambaixador. Al seu torn, 1KOMMA5° no serà responsable de cap manera i queda exempta per qualsevol activitat il·lícita o violació del Dret de Protecció de Dades que l'ambaixador hagi incorregut per informar referits desconeguts, falsos o inexistents solo pel simple fet d'obtenir la bonificació. La informació del referit ha de ser informada sempre i sense excepció amb el previ consentiment del referit. No són referits qualificats els contactes que ja estaven registrats prèviament en la nostra BBDD, és a dir, clients potencials registrats amb anterioritat a l'enviament de les seves dades per part de l'ambaixador.

5. Clients

Els nostres clients no són, en virtut de la seva participació en el Programa de Recomanacions, clients de les parts remitents. Pel que fa a 1KOMMA5° i les parts remitents, tots els preus, regles i polítiques relatives a les instal.lacions fotovoltaiques dels clients segons el que s'estableix pel lloc web d'1KOMMA5° s'aplicaran a aquests clients i poden modificar-se en qualsevol moment sense previ avís.

6. Identificar-se com a associat

En participar en el nostre Programa de Recomanacions, vostè accepta que no farà cap comunicació pública respecte a aquest Acord o la seva participació en el Programa de Recomanacions d'1KOMMA5° sense obtenir prèviament el permís per escrit de EER. Vostè accepta no tergiversar la seva relació amb nosaltres com a empresa referent d'instal.lacions fotovoltaiques (fins i tot en expressar o implicar que li donem suport, patrocinem o recolzem com a individu), o expressar o implicar qualsevol afiliació entre nosaltres i vostè o qualsevol altra persona o entitat excepte segons l'expressament permesa per l'Acord del nostre Programa de Recomanacions.

7. Limitacions de responsabilitat

La nostra responsabilitat total, en la mesura en què es derivi de les ofertes de serveis a la part que fa la recomanació, es limita a la quantitat monetària total corresponent a la part que fa la referència en virtut d'aquest Acord. 1KOMMA5° no es fa responsable de cap mal incidental, conseqüent o exemplar. Com a part que participa en aquest Acord, vostè reconeix i renúncia a qualsevol recurs en equitat o dret, inclòs el desgreuge per mandat judicial o equitatiu en relació amb aquest acord. En la màxima mesura permesa per totes les lleis aplicables, no tenim cap responsabilitat per qualsevol assumpte o incident relacionat directament o indirectament amb la creació, manteniment o operació d'aquest Acord.  

Vostè accepta mantenir als nostres empleats, funcionaris, directors i representants indemnes contra tots els reclams, danys, responsabilitats, costos, pèrdues i despeses (inclosos els honoraris dels advocats).

8. Modificació de les condicions generals

EER es reserva el dret a modificar parcialment o totalment els termes i condicions continguts en aquest Acord en qualsevol moment i al nostre exclusiu criteri mitjançant la publicació d'un avís de canvi (amb una antelació mínima de quinze (15) dies), a fi que l'usuari, si no està conforme, comuniqui la seva voluntat de ser baixa en el Programa de Recomanacions.  Se li notificarà aquesta modificació per correu electrònic a l'adreça de correu electrònic principal associada en aquest moment amb la informació del compte per a la qual el tenim registrat. La falta de contestació de l'usuari en aquest sentit s'entendrà com a acceptació de les noves condicions.

9. Protecció de dades de caràcter personal

Recollida i tractament de dades de caràcter personal. 

D'acord amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 -d'ara endavant, RGPD- i la seva normativa de desenvolupament l'usuari queda informat que la recollida i tractament de dades de caràcter personal recaptats en el formulari de registre, tenen com a finalitat la gestió de la participació de l'usuari en el Programa de Recomanacions i la realització de qualsevol activitat i/o gestió relacionada amb aquest Programa. 

Les dades sol·licitades seran de caràcter obligatori i limitats als necessaris per a procedir a la inscripció de l'ambaixador, la qual cosa li serà convenientment informat en el moment de la recollida de les seves dades de caràcter personal. En cas de no facilitar-los o no facilitar-los correctament, no se li podrà prestar el servei. 

Els tractaments de dades realitzades es fonamenten en la relació jurídica derivada de la seva sol·licitud d'alta i/o obtenció de bonificacions. 

 En aquests supòsits, l'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d'aquests.  

Les dades seran conservades durant el temps en què l'Usuari estigui donat d'alta en el Programa, i durant el termini en què es poguessin derivar responsabilitats. 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 32 del RGPD, EER es compromet a complir les obligacions de seguretat d'aquelles dades facilitades pels usuaris, procurant establir tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través d'aquest, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades facilitades i els riscos als quals puguin estar exposats. 

EER tractarà les dades dels usuaris de manera confidencial, en tot moment, guardant el preceptiu deure de secret sobre aquests, de conformitat amb el que es preveu en la normativa d'aplicació. 

En cas que els usuaris obtinguin la seva bonificació mitjançant targeta regalo, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i altra normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, les seves dades seran cedides a l'empresa IZICARD SL, Amb CIF: B86998515, amb la finalitat de tramitar la seva targeta regalo perquè puguin usar els avantatges que ofereix aquesta targeta. Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la qual s'han obtingut i sempre que no s'exerceixi cap dret dels quals emparen a l'usuari. No es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Una vegada les seves dades ja no siguin necessaris, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades.

Així mateix, informem que l'usuari té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a EXPERTA ENERGIAS RENOVABLES SL, amb domicili en C/Bosc Tancat, 5, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) o enviant un correu electrònic a datos@1komma5.es. L'usuari té igualment dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada d'aquest. També té dret a presentar una reclamació, si considera que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, davant l'Autoritat de control (www.aepd.es).

10. Drets dels ambaixadors (usuaris)

L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, així com la revocació dels consentiments prestats en els termes establerts legalment, comunicant-ho per escrit a la següent adreça de correu electrònic embajador@1komma5.es.

11. Baixa en el programa

L'usuari serà baixa automàtica en el Programa, deixant l'usuari de percebre noves bonificacions en el seu compte de manera automàtica des de la data d'aquesta baixa, quan concorri alguna de les següents causes: 

La decisió de EER mitjançant denúncia comunicada per escrit a l'altra amb una antelació mínima de quinze (15) dies. 

Quan l'usuari el sol·liciti. Per a això ha de remetre un correu electrònic a l'adreça embajador@1komma5.es

La terminació o cancel·lació del Programa per qualsevol causa.

12. Solució de conflictes

Per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa, sigui administrativa o judicial, derivada de la interpretació i aplicació del Programa de recomanacions, les parts se sotmeten als criteris de competència recollits en les normes processals que siguin aplicable.